Polityka prywatności

Spółka AISENS (dalej: „AISENS”) szanuje prywatność klientów i potencjalnych klientów odwiedzających naszą stronę internetową, oraz korzystających z dostarczonych przez AISENS aplikacji webowych oraz aplikacji mobilnej. Przywiązując szczególną wagę do zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni i dokładając szczególnej staranności w celu ochrony danych osobowych, przedstawiamy poniżej Politykę Prywatności. Niniejszy dokument ma zastosowanie dla przetwarzania danych osobowych w ramach Państwa aktywności na naszych stronach internetowych (http://www.aisens.co, http://www.orthyo.com) aplikacji webowej (http://www.panel.orthyo.com oraz mobilnych dostępnych w sklepie Google Play (Orthyo) oraz App Store (Orthyo), w tym w związku z zawieraniem umowy o świadczenie usług oferowanych przez AISENS. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią przed przystąpieniem do korzystania z naszych stron internetowych oraz aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnych.

Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności pozwoli Państwu poczuć się bezpiecznie i cieszyć się z korzystaniem z dostarczonych przez AISENS aplikacji.

Podanie przez Państwa danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W przypadku, gdy postanowią Państwo, jednakże nie podawać nam danych osobowych lub innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia i nie wyrażą zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli świadczyć oferowanych przez nas usług.

1. Administrator Danych Osobowych.

AISENS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franciszka Lubeckiego 23 A, 60-348 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000667124, REGON: 366731059, NIP: 7792460027, będąca operatorem stron http://www.aisens.co, http://www.orthyo.com oraz aplikacji webowej i mobilnej (dalej: „AISENS”) jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, do oznaczenia tego aktu prawnego dalej będziemy posługiwali się skrótem RODO). Oznacza to, że AISENS ustala cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.

W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Państwa dane osobowe przez AISENS, macie Państwo możliwość skontaktowania się z AISENS (dane kontaktowe znajdują się w sekcji Kontakt niniejszego dokumentu).

2. Definicja Państwa danych osobowych.

Wskazujemy, że dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Zakres Państwa danych osobowych przetwarzanych przez AISENS.

AISENS będzie zbierał Państwa dane osobowe podczas interakcji ze stroną http://www.aisens.co oraz stroną http://www.orthyo.com, aplikacją webową oraz aplikacją mobilną oraz używał ich do różnych celów, takich jak obsługa strony internetowej, umożliwiając tym samym korzystanie z naszych różnych usług, w tym naszych produktów i usług, subskrypcję newsletterów, kontaktowanie się z nami. Korzystamy z Państwa danych osobowych w celu oceny i analizy Państwa preferencji, aby spersonalizować Państwa wrażenia podczas korzystania z AISENS, ulepszenia naszych usług oraz oferowania usług lepiej dostosowanych do Państwa zainteresowań i preferencji. Nie prowadzimy natomiast profilowania w rozumieniu RODO (o czym informujemy szerzej w punkcie 9 (automatyczne podejmowanie decyzji).

Sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób wchodzą Państwo w interakcje z nami i z jakich usług korzystają.

3.1 Dane niezbędne do świadczenia usług.

W trakcie składania zamówienia prosimy Państwa o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Przy składaniu zamówienia oraz zakładania profilu w aplikacji webowej oraz mobilnej prosimy o podanie:

 1. Nazwisko/nazwa firmy– niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży - faktury VAT;
 2. Adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo i kraj) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 3. Numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży;
 4. Imię i nazwisko - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 5. Numer telefonu – konieczne do kontaktu celem ułatwienia realizacji zamówienia;
 6. Adres e-mail- konieczne do kontaktu celem potwierdzenia zamówienia;
 7. Dane dostawy (nazwisko/nazwa firmy, ulica, kod, miejscowość, imię i nazwisko, numer telefonu) - konieczne do wysyłki o dostarczenia zamówienia.
 8. Waga - niezbędne do analizy wyników i ich optymalizacji podczas prowadzonego procesu rehabilitacji w aplikacji webowej oraz mobilnej przy wykorzystaniu produktów AISENS.
 9. Wzrost - niezbędne do analizy wyników i ich optymalizacji podczas prowadzonego procesu rehabilitacji w aplikacji webowej oraz mobilnej przy wykorzystaniu produktów AISENS.
 10. Rodzaj urazu – niezbędne do zastosowania odpowiedniego programu treningowego.
 11. Dane biomechaniczne – niezbędne do zastosowania odpowiedniego programu treningowego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne - we wskazanym na stronie AISENS zakresie - do zawarcia z nami umowy sprzedaży oraz możliwości prawidłowego funkcjonowania produktów AISENS. Niepodanie danych uniemożliwi AISENS zawarcie z Państwem umowy sprzedaży.

AISENS zastrzega sobie również możliwość zbierania innych danych od podmiotów trzecich dla realizacji oznaczonych, zgodnych z prawem celów, z zastrzeżeniem spełnienia w tym zakresie wymogów wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, w tym wypełnienia odrębnych obowiązków informacyjnych.

4. W jakim celu, na jakiej podstawie oraz jak długo AISENS przetwarza Państwa dane osobowe?

Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Jeżeli dane nie są już niezbędne do realizacji celów przetwarzania, są one regularnie usuwane przez AISENS. Przetwarzamy Państwa dane osobowe do realizacji wskazanych poniżej celów przetwarzania, na podstawie wskazanej podstawy prawnej, przez określony poniżej czas niezbędny do uzyskania optymalnych efektów przy użytkowaniu produktów AISENS.

5. Przekazywanie danych.

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

Na podstawie i w granicach prawa Państwa dane osobowe uzyskiwane podczas procesu rejestracji usług AISENS mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, AISENS dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Państwa osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe zostały zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do przetwarzanych przez AISENS danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które zostały zobowiązane do zachowania danych w poufności.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

AISENS nie przekazuje, ale może w przyszłości przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

7. Wycofanie zgody.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody wobec przetwarzania przez AISENS Państwa danych osobowych na podstawie zgody udzielonej w przypadkach wskazanych w tabeli zamieszczonej w punkcie 4 niniejszej Polityki Bezpieczeństwa. Gdy Państwo to zrobią, AISENS nie będzie mógł więcej wysyłać Państwu żadnych ofert w ramach marketingu bezpośredniego ani informacji przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. 

Wycofanie przez Państwa zgody wobec przetwarzania przez AISENS Państwa danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego AISENS dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Państwa prawa realizowane przez AISENS w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Nie będą w stosunku do Państwa prowadzone procesy profilowania w oparciu o dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO.

Chcielibyśmy poinformować, że newsletter AISENS może zawierać tak zwane piksele śledzące pozwalające na prowadzenie działań profilowania marketingowego i działań re-marketingowych. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail, które są wysyłane w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego możemy zobaczyć, czy i kiedy odbiorca otworzył pocztę elektroniczną i które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez odbiorcę. Takie dane do śledzenia newslettera są wykorzystywane przez nas do przeprowadzania ogólnych badań marketingowych i optymalizacji dystrybucji i wykorzystania newsletterów. Jak zostało wskazane w punkcie 4, opisane powyżej działania profilowania marketingowego i działania re-marketingowe prowadzone są w oparciu o art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - tj. zrozumienie zachowań i zainteresowań klientów oraz zapewnienie skutecznego marketingu i reklamy produktów i usług AISENS).

10. Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące polityki prywatności, zasad przetwarzania Państwa danych osobowych lub kwestii poruszonych w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem email: daneosobowe@aisens.co

11. Uaktualnienia naszej Polityki Prywatności.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji stosowanej przez nas Polityki Prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Państwa danych osobowych lub Państwa praw.